Przejdź do treści
Rada Ślōnskigo Jynzyka na syjmowyj kōmisyji
Rada Ślōnskigo Jynzyka na syjmowyj kōmisyji
Zaproszynie na debata „Uniwersytet – jak bardzo – Śląski”
Zaproszynie na debata „Uniwersytet – jak bardzo – Śląski”
Ôtwarty listek do ślōnskich strzodowisk
Ôtwarty listek do ślōnskich strzodowisk
Posiedzenie Rady Ślōnskigo Jynzyka
Posiedzenie Rady Ślōnskigo Jynzyka
Rada Ślōnskigo Jynzyka wybrała władze
Rada Ślōnskigo Jynzyka wybrała władze
previous arrow
next arrow

Zadania Rady Ślōnskigo Jynzyka

1. analiza i ocena stanu języka śląskiego oraz wypowiadanie się w sprawie polityki językowej prowadzonej przez Towarzystwo,
2. współdziałanie z organami administracji rządowej, w szczególności z ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw edukacji, ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, w sprawach oceny warunków rozwoju języka śląskiego i badań nad nim,
3. upowszechnianie wiedzy o języku śląskim, jego odmianach, normach i kryteriach oceny jego użycia,
4. organizowanie dyskusji i konferencji naukowych,
5. ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw z zakresu wiedzy o języku śląskim i kulturze języka,
6. rozstrzyganie wątpliwości językowych w zakresie używania języka śląskiego we wszelkich jego dziedzinach,
7. wyrażanie opinii o używaniu języka śląskiego w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu i telewizji, Internecie oraz w administracji publicznej,
8. opiniowanie nazw, ich form gramatycznych oraz ortograficznych, proponowanych dla nowych towarów lub usług,
9. otaczanie szczególną opieką kultury języka śląskiego w nauczaniu szkolnym, w tym także analiza i ocena programów nauczania i językowa ocena podręczników szkolnych,
10. przygotowywanie nie rzadziej niż co dwa lata oraz przedstawianie Zarządowi Głównemu opinii o stanie ochrony języka śląskiego,
11. ustalanie zasad pisowni języka śląskiego,
12. współpraca ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi zainteresowanymi zachowaniem i rozwojem języka śląskiego,
13. inne sprawy zlecone przez Zarząd Główny lub podejmowane z inicjatywy Rady.