Przejdź do treści

Regulamin Rady Ślōnskigo Jynzyka

Regulamin Rady Języka Śląskiego
przy Pro Loquela Silesiana
Towarzystwie Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy

§1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Radzie – rozumie się przez to Radę Języka Śląskiego przy Pro Loquela Silesiana Towarzystwie Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy
 2. Towarzystwie – rozumie się przez to Pro Loquela Silesiana Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy
 3. Zarządzie Głównym – rozumie się przez to Zarząd Główny Pro Loquela Silesiana Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy

§2

Rada powołana została Uchwałą nr 1/12/2023 Zarządu Głównego, na podstawie § 16 ust. 18 Statutu Towarzystwa.

§3

Rada swym zakresem działania obejmuje wszelkie sprawy dotyczące używania i rozwoju języka śląskiego.

§4

Do zadań Rady należą w szczególności:

 1. analiza i ocena stanu języka śląskiego oraz wypowiadanie się w sprawie polityki językowej prowadzonej przez Towarzystwo,
 2. współdziałanie z organami administracji rządowej, w szczególności z ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw edukacji, ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, w sprawach oceny warunków rozwoju języka śląskiego i badań nad nim,
 3. upowszechnianie wiedzy o języku śląskim, jego odmianach, normach i kryteriach oceny jego użycia,
 4. organizowanie dyskusji i konferencji naukowych,
 5. ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw z zakresu wiedzy o języku śląskim i kulturze języka,
 6. rozstrzyganie wątpliwości językowych w zakresie używania języka śląskiego we wszelkich jego dziedzinach,
 7. wyrażanie opinii o używaniu języka śląskiego w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu i telewizji, Internecie oraz w administracji publicznej,
 8. opiniowanie nazw, ich form gramatycznych oraz ortograficznych, proponowanych dla nowych towarów lub usług,
 9. otaczanie szczególną opieką kultury języka śląskiego w nauczaniu szkolnym, w tym także analiza i ocena programów nauczania i językowa ocena podręczników szkolnych,
 10. przygotowywanie nie rzadziej niż co dwa lata oraz przedstawianie Zarządowi Głównemu opinii o stanie ochrony języka śląskiego,
 11. ustalanie zasad pisowni języka śląskiego,
 12. współpraca ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi zainteresowanymi zachowaniem i rozwojem języka śląskiego,
 13. inne sprawy zlecone przez Zarząd Główny lub podejmowane z inicjatywy Rady.

§5

 1. W skład Rady wchodzą osoby powoływane przez Zarząd Główny.
 2. Pierwszy skład Rady powołuje Zarząd Główny na wniosek Prezesa Towarzystwa.
 3. Dokooptowanie do składu Rady następuje poprzez powołanie przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 1/3 dotychczasowego składu Rady.
 4. W pracach Rady uczestniczyć mogą osoby spoza składu Rady, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Zarząd Główny i 1/2 składu Rady.

§6

 1. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i dwóch Zastępców Przewodniczącego.
 2. Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Rady nie mogą jednocześnie być członkami organów Towarzystwa, tj. Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

§7

 1. Kadencja Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego trwa 2 lata.
 2. Rada może odwołać Przewodniczący i Zastępców Przewodniczącego przed upływem ich kadencji w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 3. W związku z zakończeniem kadencji Przewodniczącego lub odwołaniem go przez Radę, posiedzenie Rady, podczas którego planowany jest wybór nowego Przewodniczącego, zwołuje oraz mu przewodniczy Prezes Towarzystwa, lub inny wskazany przez Zarząd Główny, członek organów Towarzystwa, tj. Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej.

§8

 1. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami bieżącymi, przygotowuje projekty uchwał, plany pracy i sprawozdania z działalności Rady, wykonuje uchwały Rady oraz podejmuje decyzje w sprawach, których nie obejmuje zakres zadań Rady.
 2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady przynajmniej raz na 2 miesiące, przewodniczy posiedzeniom, oraz reprezentuje Radę na zewnątrz. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki w tym zakresie przejmuje wskazany przez Przewodniczącego Zastępca.

§9

 1. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie stacjonarnej bądź zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§10

Zarząd Główny zapewnia w możliwym zakresie obsługę techniczną Rady.

§11

Regulamin Rady wchodzi w życie 20.12.2023 r.