Przejdź do treści

Rada Ślōnskigo Jynzyka na syjmowyj kōmisyji

We wtorek, 9 kwietnia, człōnkowie Rady Ślōnskigo Jynzyka wziōnli udzioł we posiedzyniu syjmowyj Kōmisyje Myńszości Norodowych i Etnicznych.

Na posiedzyniu było ôzprawiano ô projekcie zmiany gezecu ô myńszościach norodowych i etnicznych i ô jynzyku regijōnalnym. Projekt przidowo do gezecu ślōnski jynzyk za drugi we Polsce regijōnalny jynzyk po kaszubskim.

Ze człōnkōw Rady, co byli na posiedzyniu, nojprzōd głos miała wiceprzewodniczōnco Rady, prof. dr. hab. Jolanta Tambor, co skazowała, że nauka niy poradzi ôkryślić, co je jynzyk, a co niy. Dowała tyż pozōr na to, że głosy we akadymiji na tymat ślōnskigo jynzyka i ôd niego relacyje do polskigo sōm rozmajte.

Niyskorzij prawiōł przewodniczōncy Rady, Grzegorz Kulik. Podkryśloł, że „regijōnalny jynzyk” to je norzyńdzie prawno-polityczne i niy je to to samo, co „jynzyk”. Skazowoł, że Europejsko Karta Regijōnalnych i Myńszościowych Jynzykōw ofyn pado, że niy rozsōndzo, co je jynzyk, a co niy, i ôstawio to decyzyji jednostek, co go używajōm.

Po przedyskutowaniu propōnowanych zmian we gezecu Kōmisyjo przijōnła projekt głosami 8 do 2 i ôn przechodzi do drugigo czytanio we Syjmie.