Przejdź do treści

Zaproszynie na debata „Uniwersytet – jak bardzo – Śląski”

(po polsku niżej)

We Ślōnskim Uniwerzytecie hned welōnek na rechtora na kadyncyjo 2024-2028. Ôkres welōnkowyj kampanije to gorki, ale tyż dobry czas na kożdo dyskusyjo ô Uniwerzytecie, ô jego zadaniach i roli – niy ino dlo akadymickij społeczności, ale tyż dlo ôkolice i kōntekstu, co w nich Uniwerzytet funguje. Zaproszōmy Wos na debata pod tytułym „UNIWERSYTET – JAK BARDZO – ŚLĄSKI”, co sie ôdbydzie 26.03.2024 (wtorek) ô godz. 16.00 na Scynie Kameralnyj Tyjatru Ślōnskigo m. Stanisława Wyspiańskigo, co w nij udzioł weznōm kandydatka i kandydacio na rechtora ŚU we kadyncyji 2024-2028.

Propōnujymy, żeby we debacie ôkrōm człōnkōw strzodowiska akadymickigo Ślōnskigo Uniwerzytetu wziōnły udzioł tyż ôsoby zainteresowane jego rolōm we naszym regijōnie. Chcymy kandydatōw zapytać, jak widzōm misyjo Ślōnskigo Uniwersytetu we regijōnie, we ślōnskim wojewōdztwie, na Ślōnsku. Chcymy, żeby ôdpowiedzieli na pytanie ô możliwość ôtwarzio ślōnskij sztudyje, stworzynio lektoratu ślōnskigo jynzyka, spōłkerowanio procesami powstowanio programōw ślōnskij edukacyje.

Dlo Ślōnska prziszoł ekstra czas. Robota ôd wielu ludzi biere przinościć coroz barzij dogodzōne ôwoce. We Syjmie po ôsmy roz je słożōny projekt nowelizacyje Gezecu ô norodowych i etnicznych myńszościach i ô regijōnalnym jynzyku. Jeszcze przed debatōm je ôgłoszōne jego piyrsze czytanie. Tōż to je ekstra mōmynt na take ôzprawianie. Je ôczywiste, że Ślōnski Uniwerzytet mo być niy ino ślōnski, ale siyła ôsōb chce, żeby bōł tyż – mocnij jak do teroz – ślōnski.

Beztōż podebatujymy, podyskutujymy, poôzprawiōmy. Niych bydōm postawiōne pytania, co kandydatce i kandydatōm na sztela rechtora dadzōm do myślynio i ôstanōm im we pamiyńci.

Debata spōłôrganizuje Rada Ślōnskigo Jynzyka.

Chyntnych proszymy ô wypołniynie formulara, na adresa podano we formularze bydzie wysłany bilet. Skirz pojymności Kameralnego Zalu liczba miyjsc je ôgraniczōno, tōż decyduje raja zgłoszyń. Proszymy ô przemyślane zopisy. A ôto link do formulara:

https://forms.office.com/e/pnW7CqAG2v


W Uniwersytecie Śląskim niedługo wybory rektora na kadencję 2024-2028. Okres kampanii wyborczej to gorący, ale i dobry czas na wszelkie dyskusje o Uniwersytecie, o jego zadaniach i roli – nie tylko dla społeczności akademickiej, ale też dla otoczenia, w którym Uniwersytet funkcjonuje. Zapraszamy Państwa na debatę zatytułowaną „UNIWERSYTET – JAK BARDZO – ŚLĄSKI”, która odbędzie się 26.03.2024 (wtorek) o godz. 16.00 na Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego, w której uczestniczyć będą kandydatka i kandydaci na rektora UŚ w kadencji 2024-2028.

Proponujemy, by w debacie oprócz przedstawicieli środowiska akademickiego Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyły również osoby zainteresowane jego rolą w naszym regionie. Chcemy kandydatów zapytać, jak widzą misję Uniwersytetu Śląskiego w regionie, w województwie śląskim, na Śląsku. Chcemy, by odpowiedzieli na pytanie o możliwość otwarcia studiów śląskich, utworzenia lektoratu języka śląskiego, współkierowania procesami powstawania programów edukacji śląskiej.

Dla Śląska nastaje czas wyjątkowy. Praca wielu ludzi zaczyna przynosić coraz dojrzalsze owoce. W Sejmie po raz ósmy został złożony projekt nowelizacji Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – jeszcze przed debatą zapowiedziane jest jego pierwsze czytanie. To zatem wyjątkowy moment na taką rozmowę. Jest oczywiste, że Uniwersytet Śląski ma być nie tylko śląski, ale wiele osób chce by był także – mocniej niż dotąd – śląski.

Podebatujmy zatem, podyskutujmy, porozmawiajmy. Niech padną pytania, które kandydatce i kandydatom na stanowisko rektora dadzą do myślenia i zapadną w ich pamięć.

Debatę współorganizuje Rada Języka Śląskiego.

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza, na adres podany w formularzu zostanie wysłana wejściówka. Ze względu na pojemność Sali Kameralnej liczba miejsc jest ograniczona – decyduje więc kolejność zgłoszeń. Prosimy o przemyślane zapisy. A oto link do formularza:

https://forms.office.com/e/pnW7CqAG2v

Fot. Biurous / Wikimedia Commons